This weblog devoted to practical and theoretical issues of educatinal technology and e-learning in/for Iran

۱۲ دی ۱۳۸۴

مصاحبه خواندني دکتر منصوري

دوشنبه ۱۲ دي ماه ۱۳۸۴

اين مصاحبه اگر چه مستقيماً به آموزش الکترونيکي مربوط نمي شود اما نکات خواندني بسيار جالبي دارد. خواندن آن را ٬به تمام کساني که بدنبال پژوهش در ايران هستند ٬ توصيه مي کنم. ضمناً قسمتي از صحبت هاي ايشان که مربوط به فناوري اطلاعات است را در زير مي آورم . نمود بارز صحبت هاي ايشان هم فعاليت هاي (هر چند محدود) مربوط به آموزش الکترونيکي است که بدون پژوهش قابل ملاحظه در اين زمينه با کپيه برداري از نمونه هاي خارجي و بعضاً بدون داشتن هدف مشخص در حال انجام است
.
دکتر منصوري: اولويت ملی کلمه ای است که زياد دستکاری شده است و خيلی مشخص نيست که مفهوم اولويت ملی چيست. اما آنچه می شود استنباط کرد حرکتی است که يک جهت تحقيقاتی دارد که دولت راسا می خواهد آن را پيش بگيرد و همه دستگاه ها از آن تبعيت می کنند. با اين تفسير از اولويت ملی می توانيم بگوئيم که در سال های اخير دولت اولويت های ملی متعددی را اعلام کرده است. فناوری اطلاعات (IT)، زيست فناوری(بيوتکنولوژی) و نانو فناوری نمونه های آن است. فرق فناوری اطلاعات با دو تای ديگر اين است که در فناوری اطلاعات بيشتر در ايجاد زير ساخت ها تلاش شده ولی کار تحقيقاتی در زمينه فناوری اطلاعات انجام نشده است. تحقيقات بنيادی که اصلا صورت نگرفته. البته قول داده شده بود که اعتباراتی برای اين موضوع در نظر گرفته شود اما هيچ اعتباری اختصاص پيدا نکرد