This weblog devoted to practical and theoretical issues of educatinal technology and e-learning in/for Iran

۰۱ دی ۱۳۸۴

رشد بازار آموزش الکترونيکي در آسيا

پنجشنبه ۱ دي ماه ۱۳۸۴

خبر قديمي است امُا ارزش خواندن را دارد. اين خبر اشاره به اين دارد که رشد آموزش الکترونيکي در آسيا مطابق پيش بيني هاي انجام شده نبوده و علل آن را به نقل از احمد کاردان, کارشناس دانشگاه صنعتي اميرکبير در : آهستگي در توسعه زيرساخت‌‏هاي مخابراتي مورد نياز ٫ کمبود نقدينگي براي توسعه شبکه‌‏هاي ارتباطي (اينترانت و اينترنت) , کمبود نقدينگي سازمان‌‏ها و صنايع مختلف براي توسعه نسبتاً و ظاهراً گران‌‏قيمت آموزش‌‏هاي الکترونيکي, ضرورت بهره‌‏مندي سامانه‌‏هاي آموزش مجازي در به کارگيري زبان بومي و ملي, گران بودن توليد محتواي الکترونيکي دروس و ضرورت طراحي و توليد خاص منظوره آنها, عدم تدوين خط‌‏مشي مناسب براي پياده‌‏سازي و توسعه آموزش الکترونيکي منطبق با اهداف و امکانات سازمان‌‏ها و صنايع مختلف, کم اهميت دادن به امر آموزش در اغلب سياست‌‏گذاري‌‏ها و تصميم‌‏گيري‌‏هاي مديران و ارشد و تعدد دست‌‏اندرکاران بخش خصوصي در زمينه آموزش الکترونيکي و عدم راهبري و توافق در ميان آنها است٫ مي داند