This weblog devoted to practical and theoretical issues of educatinal technology and e-learning in/for Iran

۱۱ آذر ۱۳۸۴

خاطره: دريافت (دانلود) و آموزش الکترونيکي

جمعه ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۴

يکي از دوستان که معاون پژوهشي يکي از دانشگاه ها است مي گفت نامه اي اداري را که يکي از همکارانش در ارتباط با طرحي پژوهشي برايش از انگلستان ارسال کرده بوده را نتوانسته دريافت (دانلود) کند و زماني که اتفاقاً در همان زمان براي سميناري به لندن رفته است اين کار را کرده و جواب آن بندهُ خدا را داده است براي من اين سئوال پيش آمد با اين وضعيت سرعت و پهناي باندي که ما در ايران داريم آيا مي توانيم از آموزش الکترونيکي صحبت کنيم